|

|

|

[Cóló~gíx á~ñd CÍ~M Gró~úp Áñ~ñóúñ~cé Jó~íñt V~éñtú~ré tó~ Dévé~lóp T~ÓR4 Sc~álél~ógíx~ Dátá~ Céñt~ér]

Partager

[Áñch~ór té~ñáñt~ sécú~réd f~ór ñé~w Scá~léló~gíx d~átá c~éñté~r íñ t~hé Tó~róñt~ó már~két]

[DÉÑV~ÉR áñ~d LÓS~ ÁÑGÉ~LÉS –] [Fébrúárý 23, 2022 – Cólógíx áñd CÍM Gróúp áññóúñcéd tódáý thé fórmátíóñ óf á jóíñt véñtúré tó cóñstrúct áñd ópéráté TÓR4, á 50K SQFT púrpósé-búílt dátá céñtér íñ Márkhám, ñéár dówñtówñ Tóróñtó. Thé jóíñt véñtúré hás pré-léáséd á sígñífícáñt áñchór téñáñt fór thé fácílítý.]

[Lócátéd ádjácéñt tó CÍM Gróúp’s 105 Clégg dátá céñtér, TÓR4 wíll óffér 15 MW óf pówér áñd dívérsé dárk fíbér cóññéctívítý bétwééñ TÓR4 áñd Cólógíx’s TÓR1 át 151 Fróñt Stréét Wést, Cáñádá’s lárgést áñd móst ímpórtáñt cárríér hótél.  Thé TÓR4 Scálélógíx dátá céñtér wíll óffér fléxíblé désígñ óptíóñs tó súppórt cúrréñt áñd fútúré cústómér réqúíréméñts tó búíld áñd scálé ópérátíóñs íñ réspóñsé tó thé grówíñg clóúd édgé íñ Cáñádá. Thróúgh Cólógíx’s écósýstém, Tóróñtó cústómérs gáíñ áccéss tó 160+ ñétwórks, 50+ clóúd próvídérs áñd óñrámps tó Ámázóñ Wéb Sérvícés® Díréct Cóññéct, Góóglé Clóúd Plátfórm, Mícrósóft® Ázúré ÉxpréssRóúté, ÍBM Clóúd áñd Óráclé FástCóññéct.]

[“Cólógíx ís áñ íññóvátívé áñd réspéctéd ówñér áñd ópérátór óf dátá céñtérs áñd áñ ídéál fít ás á pártñér fór CÍM Gróúp ás wé cóñtíñúé tó éxpáñd óúr dígítál íñfrástrúctúré pórtfólíó. CÍM hás ídéñtífíéd dátá céñtérs ás á séctór wíth pótéñtíál fór áttráctívé grówth áñd rísk-ádjústéd rétúrñs, áñd ís tárgétíñg fácílítíés, súch ás thé TÓR4 Scálélógíx fácílítý, thát próvídé róbúst cóññéctívítý áñd á wéll-désígñéd fácílítý íñ á híghlý désíréd lócátíóñ,” sáíd Áví Shémésh, Có-Fóúñdér áñd Príñcípál, CÍM Gróúp.]

[CÍM G~róúp~ ís áñ~ áctí~vé ów~ñér á~ñd íñ~vést~ór íñ~ dátá~ céñt~érs á~crós~s Ñór~th Ám~éríc~á áñd~ ís éx~páñd~íñg í~ts pó~rtfó~líó t~hróú~gh pá~rtñé~rshí~ps wí~th éx~pérí~éñcé~d íñd~ústr~ý léá~dérs~, súch~ ás Có~lógí~x, fór~ ñéw c~óñst~rúct~íóñ ó~r ácq~úísí~tíóñ~s.]

[“Bý éxécútíñg óúr Scálélógíx pré-léásíñg strátégý óf ófféríñg strátégícállý lócátéd fácílítíés álóñg wíth áccéss tó Cólógíx’s ñétwórk-déñsé écósýstém, wé qúícklý sécúréd á lárgé, áñchór téñáñt fór TÓR4,” sáíd Présídéñt áñd Chíéf Révéñúé Óffícér óf Cólógíx Láúrá Órtmáñ. “Wíth thé áddítíóñ óf óúr ñéwést Scálélógíx TÓR4 fácílítý, wé óffér óúr cústómérs móré tháñ 200 Cáñádíáñ-báséd ñétwórks áñd óvér 600 ñétwórks ácróss Cólógíx’s Ñórth Ámérícáñ fóótpríñt.”]

[TÓR4 ís thé sévéñth Scálélógíx dátá céñtér áñd fífth dátá céñtér íñ Tóróñtó fór Cólógíx, Ñórth Ámérícá’s léádíñg ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér. Cólógíx’s Scálélógíx pórtfólíó ñów íñclúdés sévéñ cúrréñt áñd pláññéd hýpérscálé édgé dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, VÁ, Cólúmbús, ÓH, Sílícóñ Válléý, CÁ, Móñtréál, Cáñádá áñd Tóróñtó, Cáñádá, cómprísíñg 1.5M SQFT áñd 285MW óf pówér.]

[Íñ áddítíóñ tó cómmúñícátíóñs íñfrástrúctúré, súch ás dátá céñtérs, CÍM Gróúp’s grówíñg pórtfólíó óf dívérsé íñfrástrúctúré ásséts íñclúdé réñéwáblé éñérgý, dígítál íñfrástrúctúré, tráñspórtátíóñ, áñd wátér áñd wásté máñágéméñt thát súppórt métrópólítáñ cómmúñítíés íñ Ñórth Ámérícá. Fór móré tháñ 25 ýéárs, CÍM Gróúp hás útílízéd íts bróád éxpértísé tó ówñ, dévélóp, répósítíóñ, áñd ópéráté réál éstáté ásséts, tráñsfórmíñg cómmúñítíés áñd créátíñg dýñámíc éñvíróñméñts thróúghóút thé Ámérícás.]

Au sujet de Cologix Inc.

[Cólógíx próvídés cárríér áñd clóúd ñéútrál hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S.  Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ.  Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

[Ábóú~t CÍM~ Gróú~p]

[CÍM ís á cómmúñítý-fócúséd réál éstáté áñd íñfrástrúctúré ówñér, ópérátór, léñdér áñd dévélópér. Síñcé 1994, CÍM hás sóúght tó créáté válúé íñ prójécts áñd pósítívélý ímpáct thé lívés óf péóplé íñ cómmúñítíés ácróss thé Ámérícás bý délívéríñg móré tháñ $60 bíllíóñ óf ésséñtíál réál éstáté áñd íñfrástrúctúré prójécts. CÍM’s dívérsé téám óf éxpérts ápplíés íts bróád kñówlédgé áñd díscíplíñéd áppróách thróúgh háñds-óñ máñágéméñt óf réál ásséts fróm dúé dílígéñcé tó ópérátíóñs thróúgh díspósítíóñ. CÍM strívés tó máké á méáñíñgfúl dífféréñcé íñ thé wórld bý éxécútíñg kéý éñvíróñméñtál, sócíál áñd góvérñáñcé (ÉSG) íñítíátívés áñd éñháñcíñg éách cómmúñítý íñ whích ít íñvésts. Fór móré íñfórmátíóñ, vísít www.címgróúp.cóm.]

[Médí~á Cóñ~táct~s:]

[Fór C~ólóg~íx:]

[Krís~tá Sh~épár~d
Héá~d óf C~órpó~ráté~ Cómm~úñíc~átíó~ñs
+1.720.739.5396
kr~ístá~.shép~árd@c~ólóg~íx.có~m]

[Fór C~ÍM Gr~óúp:]

[Káré~ñ Díé~hl
Dí~éhl C~ómmú~ñícá~tíóñ~s
310-741-9097
kár~éñ@dí~éhlc~ómmú~ñícá~tíóñ~s.cóm~]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...