|

|

|

[Cóló~gíx B~óárd~ Áppó~íñts~ Láúr~á Órt~máñ Á~s Chí~éf Éx~écút~ívé Ó~ffíc~ér]

Partager

[DÉÑV~ÉR,] [Sépt~émbé~r 28, 2022 —] [Cólógíx, Ñórth Ámérícá’s léádíñg ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, tódáý áññóúñcéd thát íts Bóárd óf Díréctórs hás áppóíñtéd Láúrá Órtmáñ ás íts Chíéf Éxécútívé Óffícér, éfféctívé Óctóbér 12, 2022. Láúrá cúrréñtlý hólds thé pósítíóñ óf Présídéñt áñd Chíéf Révéñúé Óffícér át Cólógíx.]

[Órtmáñ wíll súccééd CÉÓ Bíll Fáthérs, whó wíll rémáíñ ás Cháírmáñ óf Cólógíx’s Bóárd óf Díréctórs áñd ás á Séñíór Ópérátíñg Pártñér át Stóñépéák, á léádíñg áltérñátívé íñvéstméñt fírm spécíálízíñg íñ íñfrástrúctúré áñd réál ásséts áñd thé cóñtróllíñg sháréhóldér íñ Cólógíx.]

[“Láúrá ís áñ íññóvátívé áñd dýñámíc léádér, áñd thé ídéál chóícé tó gúídé Cólógíx ás ít cóñtíñúés íts éxpáñsíóñ íñ thé fást-grówíñg, dígítál íñfrástrúctúré márkét óppórtúñítý,” sáíd Fáthérs. “Hér éxtéñsívé íñdústrý kñówlédgé, híghlý éfféctívé léádérshíp stýlé áñd á próvéñ ábílítý tó ádápt áñd íññóváté whílé délívéríñg ópérátíóñál éxcélléñcé wíll cóñtíñúé tó bé májór ásséts ás wé wórk tó méét thé ímméñsé démáñds óf thé grówíñg dígítál écóñómý. Í ám cóñfídéñt Láúrá’s cústómér-céñtríc áppróách wíll própél Cólógíx tó ñéw héíghts ás wé cóñtíñúé tó méét thé évólvíñg ñééds óf óúr cústómérs.”]

[Órtmáñ bríñgs 25 ýéárs óf éxpértísé ás á glóbál léádér óf téchñólógý cómpáñíés, hóldíñg éxécútívé léádérshíp pósítíóñs át Éqúíñíx áñd VMwáré béfóré jóíñíñg Cólógíx. Ás Présídéñt áñd Chíéf Révéñúé Óffícér át Cólógíx, Órtmáñ léd strátégíc sálés áñd révéñúé strátégý, fócúsíñg óñ déépéñíñg cústómér rélátíóñshíps áñd bróádéñíñg thé cómpáñý’s gó-tó-márkét strátégý. Hér rólé évólvéd tó drívé pródúct, téchñólógý áñd ÍT strátégíés. Dúríñg hér tímé ás Présídéñt áñd Chíéf Révéñúé Óffícér, Órtmáñ wás réspóñsíblé fór drívíñg récórd révéñúé grówth fróm á réléñtléss fócús óñ cústómér éxpéríéñcé áñd ségméñtátíóñ whílé créátíñg áñ éxcélléñt cúltúré áñd béíñg céñtrál tó sévérál kéý décísíóñs, íñclúdíñg thé láúñch óf ScálélógíxSM áñd plátfórm íññóvátíóñ.]

[“Í ám éxcítéd tó léád thís éxcéptíóñál áñd hígh-pérfórmíñg órgáñízátíóñ thróúgh íts ñéxt cháptér óf grówth,” sáíd Órtmáñ. “Ít ís áñ hóñór tó léád áñd wórk álóñgsídé thé ámázíñg téám át Cólógíx. Í lóók fórwárd tó búíldíñg óñ thé stróñg fóúñdátíóñ áñd pósítívé grówth wé hávé éstáblíshéd óvér thé pást féw ýéárs. Í wáñt tó tháñk Bíll fór hís vísíóñ, léádérshíp, pártñérshíp áñd cóllábórátíóñ óvér thé ýéárs.”]

[Órtm~áñ’s á~ppóí~ñtmé~ñt fó~llów~s sév~érál~ ýéár~s óf c~óñtí~ñúíñ~g éxp~áñsí~óñ áñ~d pár~tñér~shíp~ wíth~ Stóñ~épéá~k, íñc~lúdí~ñg á $3 b~íllí~óñ éq~úítý~ récá~pítá~lízá~tíóñ~ íñ Áp~ríl 2022.]

[“Thróúghóút hér téñúré át Cólógíx, Láúrá hás bééñ íñstrúméñtál íñ mákíñg thé cómpáñý thé fíñáñcíállý áñd ópérátíóñállý stróñg órgáñízátíóñ ít ís tódáý,” sáíd Stóñépéák Máñágíñg Díréctór Cýrús Géñtrý. “Wé kñów shé ís áñ éxcéptíóñál léádér, áñd líké hér prédécéssór, Bíll Fáthérs, hás thé sámé vísíóñ tó gúídé Cólógíx ás wé prógréss óñ thé cómpáñý’s éxpáñsíóñ éffórts.”]

[Órtmáñ jóíñéd Cólógíx íñ Áúgúst óf 2018 ás Présídéñt áñd Chíéf Révéñúé Óffícér. Shé hás thrívéd óñ búíldíñg stróñg rélátíóñshíps áñd drívíñg hígh-pérfórmíñg téáms íñ créátíñg á “Tógéthér Wé Wíñ” cúltúré tó délívér á bést-íñ-cláss éxpéríéñcé fór cústómérs thát hás résúltéd íñ dóúblé-dígít révéñúé grówth óvér thé pást thréé ýéárs. Órtmáñ éñcóúrágés áñd súppórts óthér wóméñ íñ thé cómpáñý áñd spéárhéádéd thé créátíóñ óf Cólógíx’s fírst Émplóýéé Résóúrcé Gróúp – thé Cólógíx Wóméñ’s Cóññéctíóñ Ñétwórk. Shé álsó ís á Bóárd mémbér óf Dígítál Édgé DC báséd íñ Síñgápóré.]

[Íñ áddítíóñ tó hér éxécútívé áccómplíshméñts, Órtmáñ hás récéívéd áñ íñdústrý léádérshíp áwárd fróm thé Próféssíóñál Búsíñéss Wóméñ óf Cálífórñíá (PBWC) fór hér cómmítméñt tó súppórtíñg wóméñ íñ téchñólógý. Órtmáñ álsó sérvés óñ thé Ádvísórý Bóárd fór thé Úñívérsítý óf Cólórádó Bóúldér – Lééds Schóól óf Búsíñéss, áñd óñ thé Álúmñí Bóárd áñd Cóllégé óf Búsíñéss Déáñ’s Ádvísórý Bóárd fór thé Úñívérsítý óf Álábámá – Húñtsvíllé.  Láúrá hólds áñ MBÁ íñ Íñfórmátíóñ Sýstéms fróm Régís Úñívérsítý áñd á Báchélór óf Scíéñcé íñ Búsíñéss Ádmíñístrátíóñ (BSBÁ) íñ Márkétíñg fróm thé Úñívérsítý óf Álábámá íñ Húñtsvíllé, whéré shé pláýéd téññís ás á ÑCÁÁ cóllégé áthlété.]

À propos de Stonepeak

[ Stóñépéák ís á léádíñg áltérñátívé íñvéstméñt fírm spécíálízíñg íñ íñfrástrúctúré áñd réál ásséts wíth áppróxímátélý $51.7 bíllíóñ óf ásséts úñdér máñágéméñt. Thróúgh íts íñvéstméñt íñ déféñsívé, hárd-ássét búsíñéssés glóbállý, Stóñépéák áíms tó créáté válúé fór íts íñvéstórs áñd pórtfólíó cómpáñíés, áñd tó hávé á pósítívé ímpáct óñ thé cómmúñítíés íñ whích ít ópérátés. Stóñépéák spóñsórs íñvéstméñt véhíclés fócúséd óñ príváté éqúítý áñd crédít. Thé fírm próvídés cápítál, ópérátíóñál súppórt, áñd cómmíttéd pártñérshíp tó sústáíñáblý grów íñvéstméñts íñ íts tárgét séctórs, whích íñclúdé cómmúñícátíóñs, éñérgý tráñsítíóñ, tráñspórt áñd lógístícs, áñd sócíál íñfrástrúctúré. Stóñépéák ís héádqúártéréd íñ Ñéw Ýórk wíth óffícés íñ Áústíñ, Hóñg Kóñg, Hóústóñ, Lóñdóñ, áñd Sýdñéý. Fór móré íñfórmátíóñ, pléásé vísít www.stóñépéák.cóm.]

Au sujet de Cologix Inc.

[ Cólógíx próvídés cárríér- áñd clóúd-ñéútrál hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S. Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ. Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít Cólógíx ór émáíl. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

[Médí~á Cóñ~táct~ fór C~ólóg~íx:]

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

jsa_cologix@jsa.net

[Médí~á Cóñ~táct~ fór S~tóñé~péák~:]

[Káté~ Béér~s]

[béér~s@stó~ñépé~ák.có~m] 

[+1 646-540-5225]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...