|

|

|

[Cóló~gíx á~ñd Có~mcás~t Bús~íñés~s Éxp~áñd C~óllá~bórá~tíóñ~ íñ th~é Ñór~théá~st]

Partager

[TRÉVÓSÉ, PÁ  – (Júñé 22, 2022) – Cómcást Búsíñéss áññóúñcéd tódáý ít ís éxpáñdíñg íts cóllábórátíóñ wíth Cólógíx, Ñórth Ámérícá’s léádíñg ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, wíth á ñéw póíñt-óf-préséñcé (PóP) át Cólógíx’s ÑÑJ3 dígítál édgé dátá céñtér íñ Pársíppáñý, Ñéw Jérséý. Thé látést cóllábórátíóñ íñ Pársíppáñý éxpáñds thé éxístíñg ñétwórk sólútíóñs Cómcást Búsíñéss ófférs át Cólógíx’s ÑÑJ2 dígítál édgé dátá céñtér íñ Cédár Kñólls, Ñéw Jérséý.]

[Cólógíx’s ÑÑJ3 dígítál édgé dátá céñtér ís púrpósé-búílt tó hélp prótéct míssíóñ-crítícál dátá ápplícátíóñs ácróss 120,000 SQFT óf spácé wíth 4.5MW óf pówér. Ít ís sítúátéd ábóvé thé Fédérál Émérgéñcý Máñágéméñt Ágéñcý 500-ýéár flóód pláíñ áñd júst óútsídé óf Máñháttáñ, ófféríñg próxímítý tó Ñéw Ýórk Cítý fór cóññéctívítý áñd géógráphíc dívérsítý, álóñg wíth á sáfé, drý áñd áccéssíblé óptíóñ íñ thé évéñt óf ñátúrál dísástérs ór stórms.]

[Cómpáñíés wáñtíñg tó dó búsíñéss át thé dígítál édgé cáñ ñów béñéfít fróm thé súíté óf sérvícés ófféréd bý Cómcást Búsíñéss. Thís íñclúdés Métró Éthérñét Fórúm-cómplíáñt Dátá Cóññéctívítý ófféríñgs, íñclúdíñg Éthérñét Ñétwórk Sérvícé (ÉÑS), Éthérñét Príváté Líñé (ÉPL), Éthérñét Vírtúál Príváté Líñé (ÉVPL) áñd Éthérñét Dédícátéd Íñtérñét (ÉDÍ). Íñ áddítíóñ, Cómcást cáñ próvídé ádváñcéd ófféríñgs súch ás DDÓS Mítígátíóñ Sérvícé áñd ÁctívéCóré™ báséd Sóftwáré-Défíñéd Ñétwórkíñg ófféríñgs, súch ás SD-WÁÑ wíth Úñífíéd Thréát Máñágéméñt (ÚTM) sérvícés éñábléd.]

[“Wé válúé óúr óñgóíñg rélátíóñshíp wíth Cómcást Búsíñéss,” sáíd Cólógíx Chíéf Sálés Óffícér Chrís Héíñrích. “Thé démáñd fór dátá áñd íts ápplícátíóñs hás óñlý cóñtíñúéd tó áccéléráté ás á résúlt óf thé grówíñg ñééd tó súppórt hýbríd áñd rémóté wórk. Óúr cústómérs íñ Ñéw Jérséý ñów hávé áccéss tó Cómcást Búsíñéss’s fúllý rédúñdáñt páth fíbér-báséd báckbóñé fór fást, rélíáblé cóññéctívítý.”]

[Wíth Cómcást Búsíñéss, Cólógíx cústómérs cáñ éxpéríéñcé ímpróvéd látéñcý áñd spééds áñd thé péácé óf míñd thát cómés wíth rédúñdáñcý. Ít álsó súppórts Cólógíx wíth móré fléxíbílítý íñ íts ábílítý tó réspóñd tó thé éxplósíóñ óf dátá, thé Íñtérñét óf Thíñgs (ÍóT), rémóté ór hýbríd wórk áñd óthér tréñds thát áré cóñtíñúíñg tó púsh thé dátá cólócátíóñ spácé.] 

[“Wé áré éxcítéd tó éxpáñd óúr pártñérshíp wíth Cólógíx tó hélp búsíñéssés cóñtíñúé tó sáfégúárd théír dátá áñd béñéfít fróm éñháñcéd cóññéctívítý,” sáíd Mícháél Lóúdéñ, Vícé Présídéñt óf Búsíñéss Sérvícés fór Cómcást Búsíñéss’s Fréédóm Régíóñ. “Óúr pártñérshíp wíth Cólógíx ís á sígñífícáñt éxámplé óf hów Cómcást Búsíñéss sérvícés cáñ súppórt á váríétý óf íñdústríés óñ á bróádér scálé thróúgh pártñérshíps wíth dátá céñtérs. Thís ís trúlý júst thé bégíññíñg óf whát’s ñéxt ás wé cóñtíñúé tó hélp shápé thé fútúré óf dígítál íñfrástrúctúré.”]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ, pl~éásé~ vísí~t htt~p://bús~íñés~s.cóm~cást~.cóm ó~r www~.cóló~gíx.c~óm.]

[Ábóú~t Cóm~cást~ Búsí~ñéss~]

[Cómcást Búsíñéss ófférs á súíté óf Cóññéctívítý, Cómmúñícátíóñs, Ñétwórkíñg, Cýbérsécúrítý, Wíréléss, áñd Máñágéd Sólútíóñs tó hélp órgáñízátíóñs óf dífféréñt sízés prépáré fór whát’s ñéxt. Pówéréd bý thé ñátíóñ’s lárgést Gíg-spééd bróádbáñd ñétwórk, áñd báckéd bý 24/7 cústómér súppórt, Cómcást Búsíñéss ís thé ñátíóñ’s lárgést cáblé próvídér tó smáll áñd míd-sízé búsíñéssés áñd óñé óf thé léádíñg sérvícé próvídérs tó thé Éñtérprísé márkét. Cómcást Búsíñéss hás bééñ cóñsístéñtlý récógñízéd bý íñdústrý áñálýsts áñd ássócíátíóñs ás á léádér áñd íññóvátór, áñd óñé óf thé fástést grówíñg próvídérs óf Éthérñét sérvícés.]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ, cá~ll 866-429-3085. Fó~llów~ óñ Tw~ítté~r @Cóm~cást~Búsí~ñéss~ áñd ó~ñ óth~ér só~cíál~ médí~á ñét~wórk~s át h~ttp://b~úsíñ~éss.c~ómcá~st.có~m/sóc~íál.]

Au sujet de Cologix Inc.

[Cólógíx próvídés cárríér- áñd clóúd-ñéútrál hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S.  Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ.  Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít Cólógíx ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

[Médí~á Cóñ~táct~s:]

[Áléx~áñdr~á Wác~hmáñ~]

[Áléx~áñdr~á_Wá~chmá~ñ@cóm~cást~.cóm]

[215-642-6448]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...