|

|

|

[Cóló~gíx É~xpáñ~ds Có~lúmb~ús Cá~mpús~ bý 40 MW~]

Partager

[Déñv~ér, Có~lórá~dó, Jú~ñé 10, 2021:] Cologix[, á ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, tódáý áññóúñcéd pláñs tó éxtéñd íts clóúd-fírst strátégý íñ Cólúmbús, Óhíó. Cólógíx ís éxpáñdíñg íts cámpús wíth íts ñéw CÓL4 síté thát ádds 40 MW, bríñgíñg Cólógíx’s tótál pláññéd cápácítý íñ Cólúmbús tó áppróxímátélý 70 MW. Óvér thé ñéxt féw ýéárs, Cólógíx pláñs tó déplóý óvér 200 MW óf tótál cápácítý íñ thé Cólúmbús márkét.]

[Át ít~s CÓL~2 áñd C~ÓL3 dá~tá cé~ñtér~s, Cól~ógíx~ álsó~ ádds~ díré~ct có~ññéc~tíví~tý tó~ Góóg~lé Cl~óúd t~hróú~gh á ñ~éw Gó~óglé~ Clóú~d Íñt~ércó~ññéc~t (GCÍ~) óñrá~mp.]

[Cólógíx CÉÓ Bíll Fáthérs áddéd: “Wé hávé sééñ á súrgé íñ démáñd fór óúr éxístíñg fácílítíés thát íñclúdés á 32 MW hýpérscálé édgé fácílítý búílt léss tháñ 2 ýéárs ágó. Íñ réspóñsé tó áccélérátéd démáñd óf clóúd cóññéctívítý át thé édgé, Cólúmbús ís á príórítý tó éxpáñd óúr hýpérscálé édgé fóótpríñt. Thé márkét hás bééñ bólstéréd bý ÁWS áñd Fácébóók déplóýíñg májór fóótpríñts íñ thé áréá.”]

[Cólógíx ís búíldíñg íts ñéxt hýpérscálé édgé dátá céñtér, CÓL4, íñ kéépíñg wíth íts ñéw clóúd-fírst strátégý thát ís á drámátíc shíft íñ thé désígñ áñd délívérý óf édgé déplóýméñts. CÓL4 wíll óffér mássívé scálé áñd íñtércóññéctíóñ tó méét ñéxt géñérátíóñ clóúd íñfrástrúctúré réqúíréméñts áñd thé ábílítý fór hýpérscálérs tó táílór spácé réqúíréméñts.  Thís láñd ácqúísítíóñ próvídés grééñfíéld spácé tó whát ís álréádý thé lárgést ñétwórk-ñéútrál dátá céñtér cámpús íñ Cólúmbús, éñáblíñg Cólógíx tó cóñtíñúé íts strátégý tó áccéléráté clóúd déplóýméñts át thé édgé.]

[“Thís láñd ácqúísítíóñ ís íñ díréct réspóñsé tó óúr cústómér ñééds íñ Cólúmbús áñd súppórts Cólógíx’s grówth strátégý tó búíld áñ áddítíóñál, clóúd-fírst dátá céñtér díréctlý ádjácéñt tó óúr éxístíñg clóúd cámpús íñ Cólúmbús,” sáíd Mátt Spéñcér, Cólógíx’s CTÓ. “Ít mákés séñsé fór ús tó búíld áñóthér hýbríd, búíld-tó-súít íñtércóññéctíóñ húb, ófféríñg á cóst éfféctívé, últrá-lów látéñcý fácílítý fór clóúd próvídérs áñd cárríérs tó súppórt dígítál íñfrástrúctúrés át thé ñétwórk édgé.”]

[Cólógíx Cólúmbús ís thé móst déñsélý cóññéctéd íñtércóññéct síté íñ thé régíóñ wíth dárk fíbér ñétwórk áccéss tó éách óf Óhíó’s 88 cóúñtíés áñd ñów ófférs díréct cóññéctívítý tó Góóglé Clóúd fróm íts thréé éxístíñg dátá céñtérs. Wíth Góóglé Clóúd Dédícátéd Íñtércóññéct, cústómérs cáñ cóññéct óñ prémísé íñfrástrúctúré wíth thé clóúd, ófféríñg thé híghést spééds áñd sígñífícáñtlý lówér cóst cóññéctívítý tháñ wíth VPÑ.]

[Thé ñ~éw Gó~óglé~ Clóú~d óñr~ámp é~ñábl~és:]

  • [Díré~ct, pr~ívát~é cóñ~ñéct~íóñs~ tó bý~páss~ thé p~úblí~c Íñt~érñé~t]
  • [Préd~íctá~bílí~tý áñ~d ópt~ímíz~éd sp~ééd w~íth G~óógl~é Cló~úd Dé~dícá~téd Í~ñtér~cóññ~éct]

[Thé ñéw fácílítý, CÓL4, wíll bé díréctlý líñkéd tó Cólógíx’s éxístíñg dátá céñtérs, próvídíñg ñéw, hígh déñsítý, lów-látéñcý cóññéctívítý tó thé móst cóññéctéd fácílítíés íñ Óhíó, whích álréádý ófférs móré tháñ 50+ clóúd áñd ñétwórk sérvícé próvídérs áñd thé Óhíó-ÍX Íñtérñét Éxcháñgé. Thís éxpáñsíóñ wíll bé Cólógíx’s sécóñd hígh déñsítý, búíld-tó-súít, whíté spácé fácílítý óñ thé cámpús, drívéñ bý grówíñg cústómér démáñd fór hýpérscálé áñd íñtércóññéctíóñ cápácítý át thé dígítál édgé.]

[Ñéw fácílítý pláñs íñclúdé á Tíér ÍÍÍ désígñ fócúséd óñ thé ñééds óf májór clóúd próvídérs áñd éñtérprísés. Ít wíll óffér á cóñcúrréñtlý máíñtáíñáblé désígñ wíth 2Ñ pówér áñd Ñ+1 cóólíñg. Íñ áddítíóñ, thé fácílítý wíll íñclúdé dívérsé Méét-Mé-Róóms (MMRs) íñ CÓL4 wíth dúál dívérsé páths báck tó thé CÓL1, CÓL2 & CÓL3 cámpús MMRs wíth áccéss tó Cólógíx’s róbúst écósýstém óf móré tháñ 500 ñétwórks.]

[Kéý L~áñd Á~cqúí~sítí~óñ Hí~ghlí~ghts~:]

  • [Thé l~áñd p~árcé~l ís p~róxí~máté~ tó Có~lógí~x’s Có~lúmb~ús cá~mpús~, lócá~téd á~t thé~ córñ~ér óf~ Áltá~ Víéw~ Blvd~ áñd W~órth~íñgt~óñ Wó~ód Bl~vd.]
  • [Cáll~éd CÓ~L4, thé~ fácí~lítý~ wíll~ óffé~r mór~é thá~ñ 250K óf~ tótá~l spá~cé íñ~ á ñéw~ cárr~íér-ñ~éútr~ál dá~tá cé~ñtér~, íñcl~údíñ~g ápp~róxí~máté~lý 117K ó~f ráí~séd f~lóór~ spác~é ácr~óss s~íx dá~tá cé~ñtér~ háll~s.]
  • [CÓL4 w~íll ó~ffér~ pré-c~óñst~rúct~éd, có~mplé~télý~ dívé~rsé, s~cálá~blé á~ñd ré~dúñd~áñt f~íbér~ páth~s bét~wééñ~ CÓL1, C~ÓL2 áñ~d CÓL~3 wíth~ díré~ct ác~céss~ tó th~é Góó~glé á~ñd ÁW~S cló~úd óñ~rámp~s ás w~éll á~s Óhí~óÍX.]
  • [Cóló~gíx (C~lóúd~ Cámp~úsés~) óffé~rs ác~céss~ tó sp~ácé, p~ówér~ áñd c~óññé~ctív~ítý r~éqúí~réd f~ór hý~pérs~cálé~, clóú~d sér~vícé~ próv~ídér~, ñétw~órk á~ñd éñ~térp~rísé~ cúst~ómér~s tó b~úíld~ áñd s~cálé~ qúíc~klý.]
  • [Ácróss thé Cólógíx Plátfórm, cústómérs cáñ áccéss róbúst écósýstém óf 450+ ñétwórk próvídérs, 28 díréct óñrámps tó Góóglé Clóúd Plátfórm, Ámázóñ Wéb Sérvícés® Díréct Cóññéct, Mícrósóft® Ázúré ÉxpréssRóúté, ÍBM Clóúd áñd Óráclé FástCóññéct, áñd móré tháñ 1,800 cústómérs ácróss Ñórth Ámérícá.]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ áb~óút C~ólóg~íx’s C~ólúm~bús d~átá c~éñté~r cám~pús, í~ñclú~díñg~ CÓL4 p~ré-sá~lé óp~pórt~úñít~íés á~ñd Gó~óglé~ Clóú~d Íñt~ércó~ññéc~t, plé~ásé c~óñtá~ct sá~lés@c~ólóg~íx.có~m.]

Au sujet de Cologix Inc.

[Cólógíx próvídés cárríér áñd clóúd ñéútrál hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S.  Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ.  Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

[Médí~á Cóñ~táct~]

[Mélí~ssá G~élfá~ñd
Sé~ñíór~ Díré~ctór~, Márk~étíñ~g át C~ólóg~íx
+1.720.739.5396
mé~líss~á.gél~fáñd~@cóló~gíx.c~óm]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...