|

|

|

[Cóló~gíx S~écúr~és ÚS~D$500 Míl~líóñ~ óf Ád~dítí~óñál~ Grów~th Cá~pítá~l Íñv~éstm~éñt f~róm Á~bú Dh~ábí’s~ Múbá~dálá~]

Partager

[Déñv~ér, Có~lórá~dó, Sé~ptém~bér 23, 2019:] [Cólógíx, á ñétwórk-ñéútrál, íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, áññóúñcéd tódáý thát Múbádálá Íñvéstméñt Cómpáñý, thé Ábú Dhábí-báséd glóbál íñvéstméñt fírm, hás sígñéd áñ ágrééméñt tó íñvést úp tó ÚSD$500 míllíóñ íñ Cólógíx, súbjéct tó váríóús régúlátórý áppróváls.]

[Cólógíx ís á léádíñg próvídér óf cóññéctéd écósýstéms thát éñáblé cústómérs tó pówér théír dígítál tráñsfórmátíóñs. Thé tráñsáctíóñ wíll próvídé sígñífícáñt prímárý cápítál íñvéstméñt fór Cólógíx tó cóñtíñúé tó méét démáñd fór hýpérscálé édgé, súpér-éffícíéñt, lów cóst dátá céñtérs thát próvídé áccéss tó látéñcý cóñsístéñt, róbúst íñtércóññéctíóñ húbs thróúghóút thé Ú.S. áñd Cáñádá.]

[Múbádálá’s íñvéstméñt ís íñ pártñérshíp wíth Stóñépéák Íñfrástrúctúré Pártñérs, whích wíll rémáíñ thé májórítý sháréhóldér íñ Cólógíx. Thé pártñérshíp wíll séé thé twó íñvéstméñt cómpáñíés cóllábóráté tó súppórt Cólógíx’s ámbítíóús grówth strátégý.]

[Kháléd Ál Qúbáísí, CÉÓ óf Múbádálá Áéróspácé, Réñéwáblés áñd ÍCT, cómméñtéd: “Ás á glóbál íñvéstór, wé cóñtíñúé tó lóók clósélý át óppórtúñítíés íñ séctórs súch ás ÍCT whích áré rápídlý tráñsfórmíñg thé wórld. Óúr phílósóphý rémáíñs fóúñdéd óñ íñvéstíñg íñ íññóvátívé búsíñéssés wíth lóñg-térm grówth pótéñtíál áñd márkét léádérshíp pósítíóñs. Ás Ábú Dhábí évólvés íñtó á glóbál téchñólógý áñd ÍCT húb, wé wíll cóñtíñúé tó íñvést íñ pártñérshíps whích wíll úñlóck ímméñsé béñéfíts fór áll óúr stákéhóldérs.”]

[Móúñír Bárákát, Éxécútívé Díréctór óf Múbádálá ÍCT, áddéd: “Thís íñvéstméñt márks áñ ímpórtáñt míléstóñé fór Múbádálá’s ÍCT búsíñéss. Cólógíx ís á hígh-qúálítý cómpáñý wíth róbúst fúñdáméñtáls íñ áñ íñdústrý thát ís grówíñg rápídlý áñd pósítívélý ímpáctíñg thé lívés óf míllíóñs óf péóplé évérý dáý.”]

[“Íñ Có~lógí~x, wé á~ré íñ~vést~íñg í~ñ á có~mpáñ~ý thá~t hás~ á clé~ár st~ráté~gý tó~ búíl~d úpó~ñ íts~ éxís~tíñg~ márk~ét lé~ádíñ~g pós~ítíó~ñ, áñd~ óñé t~hát í~s léd~ bý áñ~ éxcé~lléñ~t máñ~ágém~éñt t~éám w~íth w~hích~ tó ím~plém~éñt t~hát s~trát~égý.”]

[Cólógíx ís á récógñízéd íñdústrý léádér wíth á stróñg pórtfólíó óf clíéñts thát úñdérpíñ íts ábílítý tó scálé grówth éxpóñéñtíállý. Íñ áddítíóñ, wíth thé cóñtíñúéd déplóýméñt óf clóúd sérvícés, thé dátá céñtér íñdústrý ís éxpéríéñcíñg cóñtíñúéd grówth thát Cólógíx ís wéll plácéd tó cápítálízé óñ.]

[Bríáñ McMúlléñ, Séñíór Máñágíñg Díréctór, Stóñépéák Íñfrástrúctúré Pártñérs, cómméñtéd: “Ás á glóbál strátégíc íñvéstór wíth déép éxpértísé íñ thé dátá céñtér márkét, Múbádálá wíll ádd réál válúé tó thé búsíñéss. Wé’ré pléáséd tó hávé éñtéréd íñtó thís pártñérshíp whích wíll séé sígñífícáñt grówth cápítál íñjéctéd íñtó thé cómpáñý áñd éñáblé Cólógíx tó réách ñéw míléstóñés íñ íts grówth trájéctórý.”]

[“Cólógíx hás búílt á léádérshíp pósítíóñ íñ thé hýpérscálé édgé, clóúd óñ-rámp, cólócátíóñ áñd íñtércóññéctíóñ séctór óf thís fást-grówíñg íñdústrý ácróss Ñórth Ámérícá,” státéd Bíll Fáthérs, Cháírmáñ áñd Chíéf Éxécútívé Óffícér. “Wé hávé ámbítíóús pláñs fór thé fútúré áñd, bý pártñéríñg wíth Múbádálá, wé hávé áddítíóñál grówth cápítál thát wíll éñáblé ús tó gét tó thé ñéxt lévél, búíld óñ áñ éxístíñg fóúñdátíóñ óf gréát clíéñts, íññóvátívé téchñólógý áñd stróñg léádérshíp.”]

[Cólógíx próvídés rélíáblé, sécúré, scáláblé hýpérscálé édgé dátá céñtér sólútíóñs fróm 28 prímé íñtércóññéctíóñ húbs áñd 5 hýpérscálé fácílítíés ácróss 10 strátégíc Ñórth Ámérícáñ márkéts. Thé fácílítíés éñáblé thé éffícíéñt íñtércóññéctíóñ áñd ópérátíóñ óf 450+ ñétwórks, síx íñtérñét éxcháñgés áñd 200+ clóúd próvídérs íñclúdíñg Ámázóñ Wéb Sérvícés®, Góóglé Clóúd Plátfórm, Óráclé Clóúd, Mícrósóft® Ázúré áñd ÍBM Clóúd. Cólógíx álsó próvídés cólócátíóñ áñd cóññéctívítý sérvícés fór lárgé, Fórtúñé 500 éñtérprísé cústómérs.]

[Múbádálá’s ÍCT pórtfólíó íñclúdés íñvéstméñts íñ Hýpéróptíc, thé ÚK’s lárgést gígábít bróádbáñd próvídér, Kházñá Dátá Céñtérs, Íñjázát Dátá Sýstéms, Dú – thé ÚÁÉ’s sécóñd lárgést télécóms ópérátór, áñd Ýáhsát, á sátéllíté cómmúñícátíóñs cómpáñý.]

[Ábóú~t Múb~ádál~á Íñv~éstm~éñt C~ómpá~ñý]

[Múbádálá Íñvéstméñt Cómpáñý áctívélý máñágés á wórldwídé pórtfólíó súppórtíñg thé vísíóñ óf á glóbállý íñtégrátéd áñd dívérsífíéd écóñómý, thróúgh sústáíñáblé rétúrñs tó íts sháréhóldér, thé Góvérñméñt óf Ábú Dhábí. Íñ Márch 2018, Ábú Dhábí Íñvéstméñt Cóúñcíl (ÁDÍC) jóíñéd thé Gróúp.]

[Múbádálá’s ÁÉD 841 bíllíóñ (ÚS $229 bíllíóñ) pórtfólíó spáñs fívé cóñtíñéñts wíth íñtérésts íñ áéróspácé, ÍCT, sémícóñdúctórs, métáls áñd míñíñg, réñéwáblé éñérgý, óíl áñd gás, pétróchémícáls, útílítíés, héálthcáré, réál éstáté, phármácéútícáls áñd médícál téchñólógý, ágríbúsíñéss áñd á glóbál pórtfólíó óf fíñáñcíál hóldíñgs. Múbádálá ñów hás óffícés íñ Ríó dé Jáñéíró, Hóñg Kóñg, Mósców, Ñéw Ýórk áñd Sáñ Fráñcíscó.]

[Múbá~dálá~ ís á t~rúst~éd pá~rtñé~r, áñ é~ñgág~éd sh~áréh~óldé~r áñd~ á rés~póñs~íblé~ glób~ál có~mpáñ~ý thá~t ís c~ómmí~ttéd~ tó ét~hícs~ áñd w~órld~-clás~s stá~ñdár~ds.]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ áb~óút M~úbád~álá, p~léás~é vís~ít: ww~w.múb~ádál~á.cóm~]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ, pl~éásé~ cóñt~áct:][
Ñáñc~ý ÉlB~éhéí~rý
Éd~élmá~ñ Míd~dlé É~ást
+971 56 537 9069]

À propos de Stonepeak

[Stóñépéák Íñfrástrúctúré Pártñérs (www.stóñépéákpártñérs.cóm) ís áñ íñfrástrúctúré-fócúséd príváté éqúítý fírm wíth óvér $16 bíllíóñ óf ásséts úñdér máñágéméñt áñd wíth óffícés íñ Ñéw Ýórk, Hóústóñ áñd Áústíñ. Stóñépéák íñvésts íñ lóñg-lívéd, hárd-ássét búsíñéssés áñd prójécts thát próvídé ésséñtíál sérvícés tó cústómérs, áñd sééks tó áctívélý pártñér wíth hígh-qúálítý máñágéméñt téáms, fácílítáté ópérátíóñál ímpróvéméñts, áñd próvídé cápítál fór grówth íñítíátívés.]

[Ábóú~t Cól~ógíx~ Íñc]

[Cólógíx próvídés rélíáblé, sécúré, scáláblé hýpérscálé édgé dátá céñtér sólútíóñs fróm 28 prímé íñtércóññéctíóñ húbs áñd 5 hýpérscálé cápácítý fácílítíés ácróss 10 strátégíc Ñórth Ámérícáñ márkéts. Óvér 1,600 léádíñg ñétwórk, MSPs, clóúd, médíá, cóñtéñt, fíñáñcíál áñd éñtérprísé cústómérs trúst Cólógíx tó súppórt théír búsíñéss crítícál íñfrástrúctúré áñd cóññéct thém tó cústómérs, véñdórs áñd pártñérs. Óúr dédícátéd, éxpéríéñcéd lócál téáms áñd scáláblé sólútíóñs éñáblé ús tó próvídé íñdústrý-léádíñg cústómér sérvícé áñd thé ábílítý tó súccéssfúllý súppórt cústómérs át thé Íñtérñét’s ñéw édgé. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

Contact Média:

[Mélí~ssá G~élfá~ñd
Sé~ñíór~ Díré~ctór~, Márk~étíñ~g át C~ólóg~íx
+1.720.739.5396
mé~líss~á.gél~fáñd~@cóló~gíx.c~óm]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...