|

|

|

[MÓD M~íssí~óñ Cr~ítíc~ál Pá~rtñé~rs wí~th Có~lógí~x tó É~xpáñ~d íts~ Márk~étpl~ácé t~ó Váñ~cóúv~ér, Cá~ñádá~]

Partager

[DÉÑV~ÉR – Sé~ptém~bér 14, 2022 –] [MÓD Míssíóñ Crítícál (MÓD), á glóbál íñfrástrúctúré plátfórm ás á sérvícé cómpáñý, áññóúñcés thát ít hás pártñéréd wíth Cólógíx, Ñórth Ámérícá’s léádíñg ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, tó óffér éásý áccéss tó thé cómpáñý’s PááSPórt™ márkétplácé thát éñáblés cómpáñíés tó désígñ áñd déplóý múltí-fácílítý, múltí-clóúd áñd múltí-ñétwórk sólútíóñs ñéárlý áñýwhéré íñ thé wórld. Ás á résúlt óf thé pártñérshíp, Cólógíx’s VÁÑ1 dígítál édgé dátá céñtér bécómés á ñéw Póíñt óf Préséñcé (PóP) fór MÓD’s glóbállý dístríbútéd édgé cómpútíñg éñábléméñt plátfórm, PááSPórt.]

[Ñów áváíláblé át 555 Hástíñgs íñ Váñcóúvér, Brítísh Cólúmbíá, Cáñádá, MÓD’s PááSPórt márkétplácé éñáblés óñ-démáñd, glóbál ñétwórk íñtércóññéctíóñ cápábílítíés, máñágéd cólócátíóñ, báré métál déplóýméñts áñd áñ árráý óf máñágéd sérvícés wíth SLÁ-gúáráñtéés. Thróúgh á síñglé cóññéctíóñ fróm áñý óf thé húñdréds óf PóPs whéré PááSPórt ís déplóýéd, ñétwórks cáñ dýñámícállý prógrám phýsícál íñfrástrúctúré, réqúést áñd próvísíóñ éñd-tó-éñd ñétwórk déplóýméñts ás wéll ás ádjúst cápácítý, útílízátíóñ, áñd móré wíth íñdústrý-léádíñg SLÁs.]

[“Símplífýíñg thé cómpúté íñfrástrúctúré prócúréméñt prócéss áñd hélpíñg cómpáñíés ádápt tó ñéw téchñólógíés áñd cápábílítíés éásíér ís óúr míssíóñ béhíñd thé désígñ óf óúr PááSPórt márkétplácé,” cómméñts Míké Hólláñdér, CÉÓ óf MÓD Míssíóñ Crítícál. “PááSPórt ís á óñé-stóp-shóp sólútíóñ thát léts ÍT máñágérs sólvé cólócátíóñ, cóññéctívítý, ñétwórk áñd clóúd réqúíréméñts, glóbállý dístríbútéd ñéárlý áñýwhéré íñ thé wórld.”]

[“Wé áré thrílléd tó óffér óúr cústómérs íñ Váñcóúvér áccéss tó MÓD’s PááSPórt sólútíóñ whéré théý cáñ búý íñ thé móst dýñámíc, fléxíblé áñd scáláblé wáý,” ádds Ñéál Élíñskí, Géñérál Máñágér, Clóúd áñd Cóññéctívítý Plátfórms fór Cólógíx. “Bý ófféríñg théír cómpréhéñsívé súíté óf sólútíóñs thróúgh óúr Cólógíx Áccéss Márkétplácé, MÓD’s PááSPórt éñháñcés óúr écósýstém áñd hélps óúr cústómérs grów whílé fúrthér dífféréñtíátíñg Cólógíx íñ thé márkét.”]

[PááSPórt ís MÓD Míssíóñ Crítícál’s ÍT sólútíóñ tó ñétwórk íñfrástrúctúré prócúréméñt. Thé plátfórm állóws úsérs tó símplý sóúrcé cólócátíóñ, báré métál, ñétwórk, clóúd cóññéctívítý áñd máñágéd sérvícés úñdér á síñglé MSÁ – ñéárlý áñýwhéré íñ thé wórld. Súppórtéd bý íñdústrý léádíñg SLÁs, íñcréméñtál sérvícés stárt fróm júst 1 Ráck-Úñít ór 100MBs]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ ví~sít: w~ww.mó~dmc.ñ~ét.]

[Ábóú~t MÓD~ Míss~íóñ C~rítí~cál]

[MÓD Míssíóñ Crítícál (MÓD) ís áñ íñtérñátíóñál plátfórm ás á sérvícé cómpáñý délívéríñg á fúll-súíté óf fléxíblé, ás-ýóú-ñééd-ít sólútíóñs ófféréd thróúgh thé MÓD PááSPórt™ súíté óf sérvícés:  Báré Métál Sérvérs, Glóbál Ñétwórk; Máñágéd Cólócátíóñ áñd Máñágéd Sérvícés. Désígñéd fór tráñspáréñcý, fléxíbílítý áñd éásé óf sérvícé wíth íñdústrý-léádíñg SLÁ’s, PááSPórt™ ís á plátfórm thát ággrégátés glóbál cápábílítíés íñtó á síñglé úsér-íñtérfácé fór désígñ, qúóté, órdér áñd máñágéméñt. Éñtérprísés áñd smáll tó médíúm-sízéd búsíñéssés wíth grówíñg áñd váríéd réqúíréméñts cáñ órdér á síñglé ráck-úñít tó cómplété glóbál dígítál íñfrástrúctúré déplóýméñts fróm 100’s lócátíóñs ácróss síx cóñtíñéñts.] 

Au sujet de Cologix Inc.[
Cólógíx próvídés cárríér- áñd clóúd-ñéútrál hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S.  Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ.  Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít Cólógíx ór émáíl. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

[Médí~á Cóñ~táct~ fór M~ÓD Mí~ssíó~ñ Crí~tícá~l]

[Jáké~ Cúrt~áchí~ó]

[íMíl~lér P~úblí~c Rél~átíó~ñs]

[Tél: 1.914.315.6424]

Courriel :  mod@imillerpr.com

Contacts Média pour Cologix :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

jsa_cologix@jsa.net

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...