|

|

|

[Rách~él St~áck J~óíñs~ Cóló~gíx á~s Chí~éf Fí~ñáñc~íál Ó~ffíc~ér]

Partager

[Déñv~ér, Có~lórá~dó, Jú~lý 27 2020:] [Cólógíx, á ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ, écósýstém áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, tódáý áññóúñcéd Ráchél Stáck hás jóíñéd Cólógíx ás thé cómpáñý’s ñéw Chíéf Fíñáñcíál Óffícér (CFÓ), éfféctívé Júlý 27, 2020. Stáck jóíñs thé Cólógíx éxécútívé léádérshíp téám tó léád fíñáñcíál strátégý, cápítál márkéts áñd áccóúñtíñg fúñctíóñs. Shé wíll álsó drívé Cólógíx’s córpóráté dévélópméñt strátégý ás ít cóñtíñúés tó éxpáñd thróúghóút Ñórth Ámérícá.]

[“Ráchél hás á vérý stróñg báckgróúñd íñ dígítál íñfrástrúctúré áñd áñ ímpréssívé bréádth óf éxpéríéñcé íñ séñíór fíñáñcé, strátégý áñd córpóráté dévélópméñt rólés,” sáíd Bíll Fáthérs, Cólógíx’s CÉÓ & Cháírmáñ. “Shé hás á próvéñ tráck récórd íñ dévélópíñg, brókéríñg áñd fíñáñcíñg májór déáls ácróss thé Ú.S. áñd Cáñádá. Wé áñtícípáté Ráchél’s íñflúéñcé tó bé crítícál tó thé cóñtíñúéd súccéss óf Cólógíx’s grówth strátégý. Wé áré íñcrédíblý éxcítéd tó hávé Ráchél jóíñ Cólógíx’s léádérshíp téám.”]

Stack a occupé divers postes de direction financière dans les télécommunications et les services bancaires. Plus récemment, elle a été vice-présidente principale, Stratégie d'entreprise et développement pour Zayo, où elle a dirigé les efforts de Zayo en matière de fusions &, d'acquisitions, de stratégie, de trésorerie, d'immobilier et de marchés financiers.

[“Í ám éxcítéd tó jóíñ thé Cólógíx téám. Thé cómpáñý hás dévélópéd á úñíqúé márkét pósítíóñ áñd ís wéll-pósítíóñéd tó béñéfít fróm áccélérátíñg íñdústrý tréñds, pártícúlárlý thé mígrátíóñ tó thé clóúd. Í lóók fórwárd tó hélpíñg tó grów thé búsíñéss, créátíñg válúé fór óúr íñvéstórs áñd próvídíñg wórld-cláss sólútíóñs fór óúr cústómérs.”]

[Príór tó Záýó, Stáck wás á Díréctór íñ Róýál Báñk óf Cáñádá’s (RBC) Cómmúñícátíóñs, Médíá áñd Éñtértáíñméñt gróúp whéré shé wórkéd wíth lárgé télécóm áñd cómmúñícátíóñs íñfrástrúctúré cómpáñíés. Dúríñg hér tímé át RBC’s íñvéstméñt báñk, shé léd thé éxécútíóñ óf móré tháñ 25 M&Á tráñsáctíóñs tótálíñg móré tháñ $3BÑ áñd 50 fíñáñcíñgs tótálíñg $150BÑ. Príór tó RBC, Ráchél wás áñ Ássócíáté át Dáñíéls & Ássócíátés, á télécóm fócúséd íñvéstméñt báñkíñg bóútíqúé fírm báséd íñ Déñvér. Ráchél récéívéd hér MBÁ fróm Cólúmbíá Búsíñéss Schóól áñd hér BÁ íñ Écóñómícs fróm Cólúmbíá Úñívérsítý.]

[Ábóú~t Cól~ógíx~ Íñc]

[Cólógíx próvídés rélíáblé, sécúré, scáláblé hýpérscálé édgé dátá céñtér sólútíóñs fróm 30 prímé íñtércóññéctíóñ húbs áñd 4 hýpérscálé cápácítý fácílítíés ácróss 10 strátégíc Ñórth Ámérícáñ márkéts. Óvér 1,600 léádíñg ñétwórk, máñágéd sérvícés, clóúd, médíá, cóñtéñt, fíñáñcíál sérvícés áñd éñtérprísé cústómérs trúst Cólógíx tó súppórt théír búsíñéss crítícál íñfrástrúctúré áñd cóññéct thém tó cústómérs, véñdórs áñd pártñérs. Óúr dédícátéd, éxpéríéñcéd lócál téáms áñd scáláblé sólútíóñs éñáblé ús tó próvídé íñdústrý-léádíñg cústómér sérvícé áñd thé ábílítý tó súccéssfúllý súppórt cústómérs át thé Íñtérñét’s ñéw édgé. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

Contact Média:

[Mélí~ssá G~élfá~ñd
Sé~ñíór~ Díré~ctór~, Márk~étíñ~g át C~ólóg~íx
1.720.739.5396
mé~líss~á.gél~fáñd~@cóló~gíx.c~óm]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...