|

|

|

[Cóló~gíx Á~ññóú~ñcés~ Óvér~ 200MW Hý~pérs~cálé~ Édgé~ Dátá~ Céñt~ér Éx~páñs~íóñ í~ñ Ñór~th Ám~éríc~á]

Partager

[Pláñ~s tó B~úíld~ Thré~é Ñéw~ Scál~élóg~íx Dá~tá Cé~ñtér~s Tót~álíñ~g 1M SQ~FT áñ~d 200MW ó~f Pów~ér íñ~ Ñórt~h Ámé~rícá~]

[Scál~élóg~íx™] [Dátá~ Céñt~érs Á~ddré~ss Gr~ówíñ~g Dém~áñd f~róm C~lóúd~ Próv~ídér~s áñd~ Lárg~é Díg~ítál~ Éñté~rprí~sés]

DENVER – [(Fébr~úárý~ 15, 2022) –] [Cólógíx, Ñórth Ámérícá’s léádíñg ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, áññóúñcéd tódáý íts cómmítméñt áñd fúrthér íñvéstméñt tó áccéléráté éxpáñsíóñ óf íts hýpérscálé édgé dátá céñtér pórtfólíó. Íñ áddítíóñ, Cólógíx áññóúñcéd á ñéw ñámé fór íts hýpérscálé édgé dátá céñtérs, Scálélógíx.  Thís ñámé cáptúrés Cólógíx’s míssíóñ tó próvídé clóúd-fírst pródúcts áñd sérvícés thát scálé dígítál íñfrástrúctúré fór thé hýpérscálé márkét át thé dígítál édgé.]

[“Ás wé súppórt óúr cústómérs’ grówíñg búsíñéssés áñd cóñtíñúé tó íñvést íñ thé dígítál íñfrástrúctúré thát úñdérpíñs thé grówth óf thé dígítál écóñómý, Cólógíx wíll ággréssívélý éxpáñd íts hýpérscálé édgé dátá céñtér fóótpríñt,” sáíd Cólógíx Chíéf Éxécútívé Óffícér Bíll Fáthérs. “Wé wíll dévélóp Scálélógíx dátá céñtérs íñ óúr cúrréñt áñd ñéw márkéts ácróss Ñórth Ámérícá tó mátch cústómér démáñd. Wé’vé sééñ éxpóñéñtíál grówth íñ ápplícátíóñs thát ñééd tó bé lócátéd át thé vérý édgé óf fíxéd, 5G áñd públíc clóúd ñétwórks áñd Scálélógíx dátá céñtérs áré úñíqúélý áblé tó méét thís démáñd íñ óúr márkéts.”]

[Áccórdíñg tó thé márkét stúdý Hýpérscálé Dátá Céñtér Márkét Sízé & Sháré Fórécást Répórt 2021—2027 bý Glóbál Márkétíñg Íñsíght, Íñc., thé hýpérscálé dátá céñtér márkét ís áñtícípátéd tó réách á válúátíóñ óf $60 bíllíóñ bý 2027. Thé répórt fúrthér státés thát thé hýpérscálé dátá céñtér márkét éxcéédéd $20 bíllíóñ íñ 2020 áñd ís prójéctéd tó grów bý 15% CÁGR fróm 2021 tó 2027 dúé tó grówth íñ 5G, ÍóT dévícés áñd thé íñcréásíñg úsé óf óñlíñé sérvícés glóbállý.]

[Scál~élóg~íx Dá~tá Cé~ñtér~ Pórt~fólí~ó]

[Scálélógíx dátá céñtérs áré strátégícállý lócátéd wíth cárríér hótéls áñd áññéxés át Cólógíx cámpúsés áñd híghlý cústómízáblé áñd íñtércóññéctéd wíth áccéss tó Cólógíx’s ñétwórk-déñsé écósýstém óf 600+ ñétwórks ácróss Ñórth Ámérícá áñd 29 clóúd óñrámps, íñclúdíñg Ámázóñ Wéb Sérvícés® Díréct Cóññéct, Góóglé Clóúd Plátfórm, Mícrósóft® Ázúré ÉxpréssRóúté, ÍBM Clóúd áñd Óráclé FástCóññéct.]

  • [Cóló~gíx c~úrré~ñtlý~ ópér~átés~ thré~é, múl~tí-té~ñáñt~ Scál~élóg~íx dá~tá cé~ñtér~s íñ C~ólúm~bús, Ó~H áñd~ Móñt~réál~, Cáñá~dá, có~mprí~síñg~ 440K SQF~T áñd~ 70MW óf~ pówé~r.]
  • [Cóló~gíx h~ás áñ~ñóúñ~céd p~láñs~ tó bú~íld t~hréé~ áddí~tíóñ~ál Sc~álél~ógíx~ dátá~ céñt~érs í~ñ Ásh~búrñ~, VÁ, Có~lúmb~ús, ÓH~ áñd S~ílíc~óñ Vá~lléý~, CÁ, có~mprí~síñg~ 1M SQF~T áñd~ 200MW óf~ pówé~r.]

[“Scálélógíx ís Cólógíx’s áñswér tó méét thé grówíñg ñééds fór óúr cústómérs,” áddéd Fáthérs. “Wíth íts mássívé scálé áñd íñtégrátíóñ íñtó thé Cólógíx plátfórm, Scálélógíx bríñgs tógéthér áñd cóññécts thé dígítál íñfrástrúctúré áñd écósýstém thát tódáý’s búsíñéssés réqúíré fór súccéss bý lévérágíñg hígh-spééd, últrá-lów látéñcý áñd híghlý sécúré áccéss tó fíxéd, 5G áñd públíc clóúd ñétwórks thát éñáblé gréátér ápplícátíóñ pérfórmáñcé áñd lówér óvéráll dístríbútíóñ cósts.”]

[Áddí~tíóñ~ál Ré~sóúr~cés]

Au sujet de Cologix Inc.

[Cólógíx próvídés cárríér áñd clóúd ñéútrál hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S.  Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ.  Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

[Médí~á Cóñ~táct~s:]

[Krís~tá Sh~épár~d
Héá~d óf C~órpó~ráté~ Cómm~úñíc~átíó~ñs
+1.720.739.5396
kr~ístá~.shép~árd@c~ólóg~íx.có~m]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...