|

|

|

[Cóló~gíx L~áúñc~hés Á~ccés~s Már~kétp~lácé~ 3.0]

Partager

[Áútó~máté~d cló~úd óñ~rámp~ sólú~tíóñ~ ádds~ féát~úrés~ áñd á~ vírt~úál M~árké~tplá~cé tó~ hélp~ párt~ñérs~ búíl~d áñd~ grów~]

[Déñv~ér, Có~lórá~dó, Jú~lý 29, 2020:] [Cólógíx, á ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ, écósýstém áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý tódáý áññóúñcéd thé láúñch óf Cólógíx Áccéss Márkétplácé 3.0, ófféríñg ñéw féátúrés áñd á fúll vírtúál Márkétplácé fór cústómérs tó qúícklý fíñd áñd díréctlý cóññéct tó móré tháñ 1,600 búsíñéssés íñ Cólógíx’s róbúst écósýstém.]

[Cólógíx’s sóftwáré-défíñéd íñtércóññéctíóñ (SDÍ) sólútíóñ éñáblés símplé, scáláblé, sécúré cóññéctívítý íñ míñútés víá á sélf-sérvícé pórtál tó cóññéct tó clóúd próvídérs líké Ámázóñ Wéb Sérvícés® Díréct Cóññéct, Góóglé Clóúd Plátfórm™, Mícrósóft® Ázúré ÉxpréssRóúté, ÍBM Clóúd™ áñd Óráclé® FástCóññéct thróúgh 25 díréct clóúd óñrámps. Cústómérs cáñ cústómízé príváté cóññéctívítý tó óñé ór múltíplé clóúds fróm áñ áútómátéd pórtál tó vírtúállý áñd dýñámícállý próvísíóñ círcúíts.]

[“Thé látést vérsíóñ óf Cólógíx Áccéss Márkétplácé éñáblés áútómátéd cóññéctívítý tó májór clóúd próvídérs ácróss óúr Plátfórm—óñ-démáñd, íñ míñútés,” sáíd Bíll Fáthérs, Cólógíx’s Cháírmáñ & CÉÓ. “Wíth óúr Márkétplácé ÁPÍ, pártñérs cáñ óffér sérvícés tó grów théír búsíñéssés thróúgh óúr sélf-sérvícé pórtál.”]

[Cúst~ómér~s wíl~l ímm~édíá~télý~ ñótí~cé má~jór s~ólút~íóñ ú~pgrá~dés. T~hróú~gh th~ís ré~léás~é, Cól~ógíx~ Áccé~ss Má~rkét~plác~é ñów~ óffé~rs á h~úb tó~ fíñd~ áñd p~rómó~té sé~rvíc~és ás~ wéll~ ás áñ~ ímpr~óvéd~ úsér~ éxpé~ríéñ~cé íñ~sídé~ Cóló~gíx’s~ cúst~ómér~ pórt~ál.]

[Kéý C~ólóg~íx Ác~céss~ Márk~étpl~ácé 3.0 H~íghl~íght~s]

  • [Ímpr~óvéd~ vísí~bílí~tý tó~ máñá~gé mú~ltíp~lé có~ññéc~tíóñ~s, móñ~ítór~ pérf~órmá~ñcé, á~ñd có~ñtró~l báñ~dwíd~th fr~óm á s~íñgl~é scr~ééñ; s~cálé~ úp áñ~d dów~ñ íñ m~íñút~és wí~th á c~líck~ óf á b~úttó~ñ.]
  • [Álló~ws pá~rtñé~rs tó~ stré~ámlí~ñé ác~céss~ tó mú~ltíp~lé cl~óúd p~róví~dérs~ fór f~ásté~r tím~é tó m~árké~t áñd~ rédú~céd Ó~PÉX t~ó méé~t dýñ~ámíc~ CSP r~éqúí~rémé~ñts.]
  • [Créá~té cú~stóm~ próf~ílés~ áñd c~hóós~é whá~t íñf~órmá~tíóñ~ ís áv~áílá~blé t~ó thé~ públ~íc ás~ ýóú p~rómó~té ñé~w áñd~ éxís~tíñg~ sérv~ícés~, fréé~ óf ch~árgé~.]
  • [Séár~ch fó~r lóc~ál sé~rvíc~é pró~vídé~rs tó~ súpp~órt ý~óúr b~úsíñ~éss í~ñ thé~ Áccé~ss Má~rkét~plác~é thr~óúgh~ thé c~ústó~mér p~órtá~l.]

[“Bégíññíñg wíth híghlý-cóññéctéd fácílítíés, céñtéréd óñ óúr cárríér hótéls, Cólógíx hás búílt á róbúst écósýstém óf cárríérs, sérvícé próvídérs, SááS próvídérs áñd éñtérprísés,” sáíd Ñéál Élíñskí, Géñérál Máñágér, Clóúd áñd Cóññéctívítý Plátfórms. “Whílé óúr trádítíóñál íñtércóññéctíóñ sérvícés próvídé á trústéd líñk bétwééñ thésé órgáñízátíóñs, phýsícál cróss-cóññécts áré ñó lóñgér fást ór ágílé éñóúgh tó kéép úp démáñd fór íñstáñt cóññéctívítý. Cólógíx Áccéss Márkétplácé 3.0 ófférs fléxíblé cóññéctívítý délívéréd líké á clóúd sérvícé wíth íñcréáséd vísíbílítý áñd cóñtról. Óúr látést évólútíóñ állóws sérvícé próvídérs tó ádvértísé théír sólútíóñs fór fréé, áñd óúr éñtérprísé cústómérs tó fíñd áñd réqúést óñ-démáñd ñétwórk áccéss tó thósé sérvícés díréctlý fróm óúr sélf-sérvícé pórtál.”]

[Thróúgh thé Cólógíx Plátfórm, búsíñéssés déplóý ÍT íñfrástrúctúrés, íñtércóññéct ácróss Ñórth Ámérícá áñd grów thróúgh á róbúst écósýstém. Wíth 25 dístíñct Ñórth Ámérícáñ clóúd óñrámps, thé Cólógíx Plátfórm ófférs hígh-báñdwídth, lów látéñcý cóññéctívítý fór éñtérprísés tó máñágé wórklóáds áñd réách rémóté émplóýéés, cústómérs, pártñérs áñd sérvícé próvídérs át thé dígítál édgé.]

[Áddí~tíóñ~ál ré~sóúr~cés:]

[Léár~ñ mór~é ábó~út Có~lógí~x Ácc~éss M~árké~tplá~cé]
[Léár~ñ ábó~út ré~séll~ér óp~pórt~úñít~íés t~ó cóñ~ñéct~ tó th~é cló~úd]
[Léár~ñ mór~é ábó~út th~é Cól~ógíx~ Plát~fórm~]

[Fór m~óré í~ñfór~mátí~óñ áb~óút C~ólóg~íx Ác~céss~ Márk~étpl~ácé ó~r tó á~ccés~s Cól~ógíx~’s cús~tómé~r pór~tál, p~léás~é cóñ~táct~ sálé~s@cól~ógíx~.cóm.]

[Ábóú~t Cól~ógíx~ Íñc]

[Cólógíx próvídés rélíáblé, sécúré, scáláblé hýpérscálé édgé dátá céñtér sólútíóñs fróm 29 prímé íñtércóññéctíóñ húbs áñd 4 hýpérscálé cápácítý fácílítíés ácróss 10 strátégíc Ñórth Ámérícáñ márkéts. Óvér 1,600 léádíñg ñétwórk, máñágéd sérvícés, clóúd, médíá, cóñtéñt, fíñáñcíál sérvícés áñd éñtérprísé cústómérs trúst Cólógíx tó súppórt théír búsíñéss crítícál íñfrástrúctúré áñd cóññéct thém tó cústómérs, véñdórs áñd pártñérs. Óúr dédícátéd, éxpéríéñcéd lócál téáms áñd scáláblé sólútíóñs éñáblé ús tó próvídé íñdústrý-léádíñg cústómér sérvícé áñd thé ábílítý tó súccéssfúllý súppórt cústómérs át thé Íñtérñét’s ñéw édgé. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

Contact Média:

[Mélí~ssá G~élfá~ñd
Sé~ñíór~ Díré~ctór~, Márk~étíñ~g át C~ólóg~íx
1.720.739.5396
mé~líss~á.gél~fáñd~@cóló~gíx.c~óm]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...