|

|

|

[Mádí~sóñ Í~ñtér~ñátí~óñál~ Réál~tý Íñ~vést~s íñ R~écáp~ítál~ízát~íóñ ó~f Cól~ógíx~]

Partager

[ÑÉW ÝÓRK, Máý 25, 2022 — Mádísóñ Íñtérñátíóñál Réáltý, á léádíñg réál éstáté príváté éqúítý fírm, áññóúñcéd thát ít hás íñvéstéd íñ thé récápítálízátíóñ óf Cólógíx, óñé óf Ñórth Ámérícá’s léádíñg ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñíés. Mádísóñ’s íñvéstméñt ís párt óf á tótál $3 bíllíóñ récápítálízátíóñ léd bý Stóñépéák, áñ áltérñátívé íñvéstméñt fírm spécíálízíñg íñ íñfrástrúctúré áñd réál ásséts. Thé tótál tráñsáctíóñ répréséñts óñé óf thé lárgést síñglé ássét cóñtíñúátíóñ véhíclés ráíséd íñ dígítál íñfrástrúctúré tó dáté.]

[Báséd íñ Déñvér, Cólórádó, Cólógíx ís óñé óf thé lárgést príváté íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé plátfórms íñ Ñórth Ámérícá wíth á cárríér-déñsé écósýstém óf móré tháñ 600 ñétwórks, 300 clóúd próvídérs áñd 29 óñrámps. Cólógíx ópérátés móré tháñ 40 dígítál édgé áñd ScálélógíxSM hýpérscálé édgé dátá céñtérs íñ 11 Ñórth Ámérícáñ márkéts, próvídíñg cólócátíóñ áñd cóññéctívítý sólútíóñs tó óvér 1,600 cústómérs. Éárlíér thís ýéár, Cólógíx cómplétéd á $1.65 bíllíóñ ássét-báckéd sécúrítzátíóñ.]

[“Wé áré éxcítéd tó pártñér wíth Cólógíx áñd Stóñépéák íñ thís tráñsáctíóñ,” sáíd Róñáld Díckérmáñ, Mádísóñ Íñtérñátíóñál Réáltý Fóúñdér áñd Présídéñt. “Cólógíx ís wéll cápítálízéd áñd fíts óúr crítéríá ás áñ íññóvátívé, dýñámíc cómpáñý íñ thé rápídlý grówíñg dígítál íñfrástrúctúré séctór, whích ís íñvéstíñg tó méét thé tréméñdóús démáñd óf thé dígítál écóñómý.”]

[“Mádísóñ’s pártícípátíóñ wíll hélp súppórt óúr óñgóíñg grówth ás wé móvé fórwárd wíth óúr pláñs tó dévélóp áñd ácqúíré áddítíóñál dígítál édgé áñd Scálélógíx dátá céñtérs íñ cúrréñt áñd ñéw márkéts ácróss Ñórth Ámérícá,” sáíd Cólógíx Cháírmáñ áñd Chíéf Éxécútívé Óffícér Bíll Fáthérs. “Wé áré tárgétíñg thé strátégíc éxpáñsíóñ óf óúr plátfórm tó fúlfíll thé íñcréásíñg démáñd fróm clóúd áñd ñétwórk próvídérs ás wéll ás dígítál éñtérprísés.”]

[“Mádísóñ ís éxcítéd ábóút thé tímíñg óf óúr íñvéstméñt íñ thé récápítálízátíóñ óf Cólógíx, gívéñ thé grówth próspécts óf thé cómpáñý áñd théír cómmítméñt tó ÉSG áñd sústáíñábílítý íñítíátívés,” áddéd Kýlé Tórpéý, Mádísóñ Íñtérñátíóñál Réáltý’s Héád óf ÚS Íñvéstméñts.]

[Fórécásts íñdícáté róbúst grówth fór thé dátá céñtér íñdústrý. Bý óñé méásúré, thé hýpérscálé dátá céñtér márkét, whích éxcéédéd $20 bíllíóñ íñ sízé íñ 2020, ís éxpéctéd tó grów át á cómpóúñdéd áññúál grówth ráté óf 15 pércéñt fróm 2021 tó 2027, áccórdíñg tó dátá fróm Glóbál Márkét Íñsíghts.]

[Ábóú~t Mád~ísóñ~ Íñté~rñát~íóñá~l Réá~ltý]

[Mádísóñ Íñtérñátíóñál Réáltý (www.mádísóñíñt.cóm) ís á léádíñg líqúídítý próvídér tó réál éstáté íñvéstórs wórldwídé. Mádísóñ próvídés éqúítý cápítál fór réál éstáté ówñérs áñd íñvéstórs séékíñg tó móñétízé émbéddéd éqúítý, tó réplácé cápítál pártñérs séékíñg áñ éxít áñd tó récápítálízé báláñcé shééts. Thé fírm próvídés éqúítý fór récápítálízátíóñs, pártñér búýóúts áñd cápítál íñfúsíóñs; áñd ácqúírés jóíñt véñtúré, límítéd pártñér áñd có-íñvéstméñt íñtérésts ás príñcípáls. Mádísóñ íñvésts íñ sécóñdárý tráñsáctíóñs áñd fócúsés óñ éxístíñg própértíés áñd pórtfólíós íñ thé Ú.S., Ú.K., áñd Éúrópé. Mádísóñ hás óffícés íñ Ñéw Ýórk, Lóñdóñ, Lúxémbóúrg, Ámstérdám áñd Fráñkfúrt, whéré thé fírm ópérátés úñdér thé ñámé óf Mádísóñ Íñtérñátíóñál Réáltý GmbH.]

À propos de Cologix Inc.

[Cólógíx próvídés cárríér- áñd clóúd-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd hýpérscálé édgé dátá céñtérs áñd sérvícés ácróss Ñórth Ámérícá. Cólógíx ís thé íñtércóññéctíóñ húb fór clóúd sérvícé próvídérs, cárríérs áñd á rích écósýstém óf pártñérs whó wáñt tó déplóý ápplícátíóñs át thé vérý édgé ácróss Cáñádá áñd thé Ú.S. Wíth á grówíñg pórtfólíó óf ñéxt géñérátíóñ fácílítíés thát méét thé úñíqúé réqúíréméñts fór hýpérscálé grówth wíth déép cóññéctívítý, Cólógíx ófférs mássívé scálé áñd táílór-mádé dátá céñtér sólútíóñs tó áccéléráté cústómérs’ dígítál tráñsfórmátíóñ. Fór óñ-démáñd cóññéctívítý fór scálé áñd cóñtról, Cólógíx Áccéss Márkétplácé próvídés fást, rélíáblé, sélf-sérvícé próvísíóñíñg. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Áshbúrñ, Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Sílícóñ Válléý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít Cólógíx ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

À propos de Stonepeak

[Stóñépéák ís á léádíñg áltérñátívé íñvéstméñt fírm spécíálízíñg íñ íñfrástrúctúré áñd réál ásséts wíth áppróxímátélý $48.5 bíllíóñ óf ásséts úñdér máñágéméñt. Thróúgh íts íñvéstméñt íñ déféñsívé, hárd-ássét búsíñéssés glóbállý, Stóñépéák áíms tó créáté válúé fór íts íñvéstórs áñd pórtfólíó cómpáñíés, áñd tó hávé á pósítívé ímpáct óñ thé cómmúñítíés íñ whích ít ópérátés. Stóñépéák spóñsórs íñvéstméñt véhíclés fócúséd óñ príváté éqúítý áñd crédít. Thé fírm próvídés cápítál, ópérátíóñál súppórt, áñd cómmíttéd pártñérshíps tó sústáíñáblý grów íñvéstméñts íñ íts tárgét séctórs, whích íñclúdé cómmúñícátíóñs, éñérgý tráñsítíóñ, tráñspórt áñd lógístícs, áñd sócíál íñfrástrúctúré. Stóñépéák ís héádqúártéréd íñ Ñéw Ýórk wíth óffícés íñ Áústíñ, Hóñg Kóñg, Hóústóñ, Lóñdóñ áñd Sýdñéý. Fór móré íñfórmátíóñ, pléásé vísít www.stóñépéák.cóm.]

[Cóñt~áct:]

[Mích~éllé~ Máñó~ff
Rú~béñs~téíñ~ Públ~íc Ré~látí~óñs
212-805-3051
m~máñó~ff@rú~béñs~téíñ~pr.có~m]

Contact Média : [
Jáým~íé Sc~óttó~ & Ássó~cíát~és (JS~Á)
jsá~_cól~ógíx~@jsá.ñ~ét]

[Médí~á Cóñ~táct~ fór S~tóñé~péák~:][
Káté~ Béér~s
béé~rs@st~óñép~éák.c~óm
646-540-5225]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...